Làm thơ theo thể vui cười
Thi nhau đâm chém cho tươi cuộc đời.
Luật thơ vẫn giữ chẳng vơi
Ý thơ phong phú lại chơi hài hài.
Xem ra tớ cũng có tài
Viết lên mấy chữ thành bài thơ ngay.