Mưa...mưa...mưa ơi!
Ai buồn muốn vơi
Xoè tay tay hứng
Từng giọt mát rơi