..." Ôi tình yêu chứa quá nhiều nước mắt
    Nên sông ngân chảy ở trên đầu"...
                     Tác giả Hà Quý