Em muốn có một chỗ để có thể tám chuyện, nói về thơ mình thơ bạn, nói đủ thứ.
Đó là lý do của topic này.
👉👈🥺