Tấp tễnh theo đòi nghiệp bút nghiên
 Bao nhiêu câu chữ bấy ưu phiền
 Nón áo tinh tươm từ mở mắt
 Điển chương mò mẫm lúc lên đèn
 làng trên xóm dưới vang lời trách
 Kẻ lạ người qqquen bặt tiếng khen
 Những muốn dâu xanh vàng kén lụa
 Lợi răng chả thấy ho hen