Cuộc sông vô cùng phong phú và phức tạp.Văn học và ngôn ngữ cũng vậy.Luôn luôn phải tìm hiểu và đào sâu nó.