chị nói chuẩn luôn ngân mà cũng biết viết thơ đấy kinh nhỉ