Sao mờ đà quá nửa,
Đêm lạnh rét hơi hơi...
Đèn sáng khôn qua cửa,
Thềm không dễ động hài...
Mỏ neo vàng mấy cặp,
Con tiện ngọc mười hai.
Lần khắp bàn tay yếu,
Đâu còn dấu buổi mai !