<span style="font-weight: bold;">Nhấp một ly rượu , thân giải thoát ,</span>
<br style="font-weight: bold;" /><span style="font-weight: bold;">Thử tý cà-phê , thể tái hoạt .</span>
<br style="font-weight: bold;" /><span style="font-weight: bold;">Sắc trong hoà tan cặn bụi trần ,</span>
<br style="font-weight: bold;" /><span style="font-weight: bold;">Đen nhưng không buồn thêm phấn chấn .</span>
<br style="font-weight: bold;" /><span style="font-weight: bold;">Mỗi ngày cuối tuần , tránh hoại …