Bài "Bí mật Hàn Mạc Tử" mà Vinachi Đào Trung Kiên truyền vào Thi Viện http://www.thivien.net/viewwriting.php?ID=12
là của nhà thơ, nhà văn, nhà báo Phanxipăng đã đăng liên tục 10 kỳ liền trên tờ Thế Giới Mới từ số 416 (11-12-2000) đến số 426 (5-3-2001).

Sau đó, nhiều bài khác liên quan Hàn Mạc Tử được Phanxipăng công bố trên các báo & tạp chí Thế Giới Mới, Kiến Thức Ngày Nay, Tài Hoa Trẻ, Tây Ninh Nguyệt San, Văn Nghệ Bình Định, Nghiên Cứu & Phát Triển, v.v.

Được biết rằng ấy là những phần…