Kính đề nghị Ban quản trị cho đăng tác giả và tác phẩm sau :
1) Tác giả : Vũ Văn Dũng (? - 1802) Là đại thần của nhà Tây Sơn, được Quang Trung Hoàng đế trọng dụng và phó thác nhiều trọng trách. Ông đã lập được nhiều chiến tích cho nhà Tây Sơn và đóng góp nhiều công lao cho đất nước.
2) Tác phẩm : Bài thơ thất ngôn tứ tuyệt không có tiêu đề của Vũ Văn Dũng viết năm 1792 ở Trung Quốc, trong lúc ông đương đi sứ sang nhà Thanh và nhận được tin Quang Trung Hoàng đế băng hà.
Phiên âm Hán - Việt :