"Người về gánh nặng chân mây
Thương đôi chân mỏi canh chầy quá quan"

câu này hay ghê! :O