Đã có hồn thơ.. nhưng chưa thể gọi là thơ vì thiếu vần do đó đọc lên không thấy nhạc điệu