Mong mọi người giúp đỡ dịch hộ mình đoạn thơ này :
"翩若惊鸿, 婉若游龙.
荣曜秋菊, 华茂春松.
仿佛兮若轻云之蔽月,
飘飘兮若流风之回雪.
远而望之, 皎若太阳升朝霞;
迫而察之, 灼若芙蕖出渌波. . ."


Còn đây là hán việt :
"Phiên nhược kinh hồng,uyển nhược du long.
Vinh diệu thu cúc, hoa mậu xuân tùng.
Phảng phật hề nhược khinh vân chi tế nguyệt,
phiêu phiêu hề nhược lưu phong chi hồi tuyết.
Viễn nhi vọng chi, kiểu nhược thái dương thăng triêu hà;
bách nhi sát chi, chước nhược phù cừ xuất lục ba. . ."