Thu xa...!
May về rồi thu chưa sang đâu anh

Phượng đỏ rực trên con đường tới lớp

Ve chẳng kêu - chiều mưa này vẫn khác

Không phải chiều xưa...nhận cánh phượng hồng

May về rồi...nhìn lại tưởng hư không

Mây vẫn xa vẫn gần mà khoảng cách là vĩnh viến

Chẳng có tin...chẳng tình yêu chờ đợi

Mây vội vàng che khuất nửa vần trăng

Nơi phương xa chốn cũ có còn không?

Hay thương nhớ lửa tro vùi tất cả

May về rồi.Thu vẫn xa...quá khứ

Lại ùa về anh có nhớ chăng anh...?