Bầu chọn của lynh_nht:
1. Nguyên Đán thuật hoài (Nguyễn Bỉnh Khiêm)

(Bài viết được gửi tự động)

(Bầu chọn này đã bị huỷ bởi Quản gia với lý do: Không phải thơ Đường)