VU VƠ

Ai đem sợi nắng giăng tơ ?
Để hồn em phải ngẩn ngơ thế nầy
Đông buồn ngọn gió lắt lay
Tình yêu như áng mây bay cuối trời...

11-11-11