Bầu chọn của tuanxpo155:
1. Gửi lòng con đến cùng Cha (Thu Bồn)

(Bài viết được gửi tự động)

(Bầu chọn này đã bị huỷ bởi Quản gia với lý do: Không phải thơ Đường)