Tôi cũng bị tình trạng tương tự là bị giới hạn 10 trang khi tìm kiếm mà không biết nên giải quyết ra sao, thật khó hiểu