Thơ hay là thơ có ý tứ sâu xa, diễn tả được tâm cảnh.