Gửi admin :Tôi là Trần Đăng Hưng theo hướng dẫn tôi vào mục Trang thơ thành viên
nhưng không tìm  thấy Trang thơ cá nhân như hướng dẫn .Đề nghị admin xem hộ .