Bầu chọn của ashywolf:
1. Thu hứng kỳ 1 (Đỗ Phủ)
2. Thu hứng kỳ 2 (Đỗ Phủ)
3. Thu hứng kỳ 3 (Đỗ Phủ)

(Bài viết được gửi tự động)