mình mới vào "chuồng".Tìm mãi moà không ra cái bài nào về thiên nhiên cả:(. Ai Help dùm cái:D:D