Buôn chó
Ai bán chó không?
Ai bán chó không?
Tiếng rao lảnh lót vào khoảng không
Bóng người con gái đèo cái lồng
Xe tàu xệch xoạc kêu lọc xọc
Đường sá gập ghềnh nhảy nhông nhông.

Nắng xói mưa chan đâu có nản
Ngày trăm cây số vạn lời rao
Ngõ xóm quanh co nào có ngại
Chó mua chưa được vẫn mãi rao.

-Ai bán chó không?
-Này chó.Hôm nay chó mấy?
Tiếng rao đi,tiếng hỏi lại như vậy
Người rao cảm thấy tin vui
Nhưng nhiều khi phải ngậm ngùi tâng hẩng
Bởi chủ nhà ra giá quá cao.

Thế rồi…