huhu không thể thêm tác giả .muốn đăng một số bài mới  ..sao giờ ta ?