Trời đất, nguồn cái nỗi gì, bài nầy nó khắc ở trên vách đá chùa Hương í, thuật ngữ khoa học gọi các bản khắc trên vách đá là "ma nhai", có thể xem bản dập thác bản ở Viện Nghiên cứu Hán Nôm, còn có bản phiên ở trang web của khu thắng cảnh chùa Hương, song phiên không đúng vài chữ (http://www.thivien.net/forum_viewtopic.php?UID=o1Dgj5mZFHmPIMkvJm0okw), chúng tui xin phiên lại như vậy!!!!