Bạn Cammy copy bài viết của người khác cần dẫn nguồn mới là người có liêm sỉ.