Làm trai ngang dọc giữa đất trời
Hai chữ công danh nặng ghánh đời
Vắn kém chẳng thể bì Gia Cát
Võ hèn đâu dám sánh Quan, Trương
Ba mươi tuổi lẻ còn tay trắng
Nợ chí anh hùng, vững tay cương