Bùi Nghiệp

GIÁP NGỌ PHÚ

Tống cựu quan xà!
Nghinh tân tướng ngựa!!
Tỵ chúa thu rèm;
Ngọ vương mở cửa.

Mã tớ đây:
Mỗ tuy là loại, từ hồng hoang Thượng đế tạo thành;
Ta đó đích loài, lúc khai sáng Hóa công tuyển lựa.
Bờm mướt như răng;
Mặt dài vậy rứa.
Thức vẫn đứng nghiêm;
Ngủ đâu nằm ngửa.

Xếp giữa mười hai giáp, tướng tinh cai quản chẳng lề mề;
Hàng đầu đủ chục can, quan vệ điều hành không lần lữa.
Cả địa cầu lừng lẫy, ngàn đời khắc dấu dũng nòi thần;
Khắp thế giới vang…