Hacker là những người nếu biết sử dụng kiến thức, khả năng của mình để phục vụ cộng đồng thì họ sẽ trở thành những anh hùng, ngược lại nếu họ sữ dụng kiến thức, kỹ năng củ mình vào việc xấu thì họ sẽ gây hoạ cho mọi người.