Bầu chọn của demnosomtan:
1. Tĩnh dạ tứ (Lý Bạch)
2. Từ ô dạ đề (Bạch Cư Dị)
3. Hoàng Hạc lâu (Thôi Hiệu)

Ý kiến cá nhân:
hồn thơ lãng mạn (lý bạch -tĩnh dạ tứ)…