Bầu chọn của black:
1. Thu hứng kỳ 1 (Đỗ Phủ)
2. Mao ốc vị thu phong sở phá ca (Đỗ Phủ)
3. Hồi hương ngẫu thư kỳ 1 (Hạ Tri Chương)

Ý kiến cá nhân:
buồn man mác,…