Chào các bạn!
Tôi nghĩ, có thơ thì cứ việc đăng cho mọi người cùng đọc, thế là tốt ròi. Còn việc tên mình có được ghi vào đâu hay không cũng chẳng quan trọng gì!