tống biệt hành của thâm tâm có câu
Đưa người ta không đưa qua sông
Sao có tiếng sóng ở trong lòng
Từ có ở câu trên có người nói là từ nghe mới đúng
....
Sao nghe tiếng sóng ở trong lòng
Vậy thì câu nào đúng ??? xin mọi người chỉ giáo dùm..