Tôi muốn đóng góp tác giả Trần Quang Đức.

https://vi.wikipedia.org/wiki/Trần_Quang_Đức