1) Hoàng Hạc Lâu (Thôi Hiệu)
2) La Phù Giang Thuỷ Các Độc Toạ (Nguyễn Du)
3) Độc Tiểu Thanh Ký (Nguyễn Du)
4).....
5).....