huongnhu đã viết:

Hôm nay HNhu buồn. Hông mần được thơ.
Dzô Hoàng Sa Org, ra, lo lắng.
Dzô thi viện, đọc chỗ này, nhiều suy gẫm.
HNhu spam vài dòng, hông ăn nhập gì với nội dung của chủ đề. Chỉ là HNhu muốn các cô, chú, anh, chị, bình tâm lại.
HNhu thương hết thảy. Hết thảy đều là bạn thơ của HNhu và của Tvien.
Trời. Mới vào đọc thấy các nhà thơ tranh…