Câu 1:( 4 điểm)
Nói về tác động của văn học với con người, có nhà thơ viết:
                   Ta già nghe chẳng sao đâu
                Tuổi xanh nghe, khéo bạc đầu như chơi!
(Đường thi, dẫn theo Phan Cảnh, Ngôn ngữ thơ, NXB Văn hoá- Thông tin, 2001, trang 129)
Anh (chị) có đồng cảm với ý kiến trên hay không? Vì sao?
Câu 2:(2 điểm)
Nếu có ai gõ cửa nhà bạn.
Câu 3:( 3 điểm)
Đọc câu trích sau :
"Bấy giờ, nếu được tiếp xúc với những giọng thơ như Trần Huyền Trân, như Thâm Tâm, như Quang…