Bầu chọn của ngaycuoituann:
1. Hồi hương ngẫu thư kỳ 1 (Hạ Tri Chương)

Ý kiến cá nhân:
thơ hay là thơ chỉ cảm được.
(Bài viết được gửi tự động)