Đa tình tự cổ nan di hận,

Dĩ hận miên miên vô tuyệt kỳ.