Bầu chọn của angel:
1. Hoàng Hạc lâu (Thôi Hiệu)

(Bài viết được gửi tự động)