Bầu chọn của lethanhphuc:
1. Mộ xuân tức sự (Nguyễn Trãi)
2. Trại đầu xuân độ (Nguyễn Trãi)
3. Thu hứng kỳ 1 (Đỗ Phủ)

Ý kiến cá nhân:
đây la những bày thơ rất…