Bầu chọn của MinhDien:
1. Nghe em vào đại học (Giang Nam)
2. Dáng đứng Việt Nam (Lê Anh Xuân)

(Bài viết được gửi tự động)