Trăng tàn

Vệt mây vô tận phía chân trời
Mây che trăng mãi chẳng buông lơi
Ánh sáng soi đời đêm mất hút
Hồn ai lạc lối, lệ ai rơi