"  Em không nghe rạo rực
  Hình ảnh kẻ chinh phu
  Trong lòng người cô phụ "
3 câu này cứ mơ mơ hồ hồ không thể giải nghĩa được,chỉ cảm nhận được sơ sơ cái thần của nó
giả sử bị bắt phân tích chắc ngồi gặm bút