Bầu chọn của stubborngirl:
1. Qua đèo Ngang (Bà huyện Thanh Quan)

Ý kiến cá nhân:
em thích bài nỳ vì bài thơ hay được làm theo thể thơ thất ngôn bát cú đường luật kết hợp được nghĩa và tình
(Bài viết được gửi tự động)

(Bầu chọn này đã bị huỷ bởi ho…