''đọc thơ bạn tôi thấy đến là hay
thơ gì mà chỉ suốt vần ''ay''
xem xong mà thấy lay cả lưỡi
vì thế cho nên đến là gay''.