Xin phép đề một góc thơ ở đây để chia sẻ.


Mùa

Im lìm tôi sống cả triệu năm
Bỗng một ngày em hẹn
Làm tôi phấp phỏng xuân

Im lìm tôi sống cả triệu năm
Bỗng một ngày đấu súng
Làm tôi ngơ ngẩn thu

Im lìm tôi sống cả triệu năm
Bỗng một ngày hoa sen hẹn nở
Rồi một ngày tay hẹn rụng bàn tay

Im lìm tôi sẽ
Cám ơn
Mùa trong lời hẹn