Dựng tạm chòi thơ ở mé đường
Học đòi theo nghiệp khách văn chương
Các cô chú bác cùng anh chị...
Ghé thấy sót sai ...chỉ Quí tường !

Đức Quí