Các bạn có thể chia sẻ cách cảm thụ thơ văn của mình cho mọi người được biết không? Thật sự có lúc đọc phải một bài thơ mình dã phải mất một khoảng thời gian dài mới hiểu được nó. Theo mình, trước hết cần đọc kĩ, hiểu ngôn từ, nắm bắt nội dung, các biện pháp nghệ thuật,... Nhưng làm thế nào thì các bạn giúp mình nhé!